Thông báo thay đổi giám đốc điều hành Công ty Cổ Phần Giặt Là Nhật Bản

18/02/2019Công ty Cổ Phần Giặt Là Nhật Bản có sự thay đổi điều chỉnh nhân sự mới ở vị trí giám đốc điều hành, mọi công việc liên quan tới vị trí này khách hàng, đối tác và các bộ phần vui lòng làm việc với:

Chị: Ngô Bích Ngọc
Số điện thoại: 0936483410
Mail: sale1@jpcleaning.com.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẶT LÀ NHẬT BẢN 2017. ALL RIGHTS RESERVED